Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja uporabe platforme Krožnik za partnerje

1. Uvodno

Splošni pogoji uporabe platforme Krožnik (v nadaljevanju: Splošni pogoji) opredeljujejo uporabo storitve preko platforme Krožnik (v nadaljevanju: Platforma), ki zajema spletno mesto www.kroznik.si (v nadaljevanju: Spletno mesto) in mobilno aplikacijo Krožnik (v nadaljevanju: Mobilna aplikacija) v lasti družbe Krožnik, d.o.o., Cesta na Belo 14, Kokrica, 4000 Kranj, matična številka: 9420398000 (v nadaljevanju: Krožnik).

Platforma omogoča povezovanje potrošnikov, ki se registrirajo na Platformi (v nadaljevanju: Uporabniki) z registriranimi trgovci, restavracijami in drugimi partnerji (v nadaljevanju: Partnerji), ki bi želeli ponuditi Uporabnikom hrano pred iztekom roka po znižani ceni (v nadaljevanju: Izdelki) združeni v »vrečki« (v nadaljevanju: Vrečka). Na Platformi je Uporabnikom dostopna ponudba naših Partnerjev, preko katere lahko Uporabniki opravijo rezervacijo in nakup Izdelkov v Vrečki (v nadaljevanju: Storitev).

Krožnik preko Platforme posreduje pri nakupu in prodaji Izdelkov v Vrečki med Uporabnikom in Partnerjem, zato rezervacija Vrečke na noben način ne ustvarja pogodbenega razmerja med Krožnikom in Uporabnikom v zvezi z Izdelki in/ali nakupom ali prodajo Izdelkov. Krožnik ne prevzema nobene odgovornosti glede narave Izdelkov in/ali glede izvajanja pogodbe med Partnerjem in Uporabnikom.

Z uporabo Platforme postanejo Splošni pogoji za Partnerja zavezujoči. Partner jamči, da lahko pooblaščena oseba Partnerja sprejme te pogoje kot zavezujoče za račun in v imenu Partnerja.

Politika zasebnosti in Obvestilo o piškotkih, ki sta objavljena na Platformi, sta del Splošnih pogojev in sta za Partnerje zavezujoča hkrati s sprejemom Splošnih pogojev.

2. Uporaba Platforme ter rezervacija in nakup Izdelka

2.1 Pogoji za uporabo Platforme

Uporaba Platforme je dovoljena le polno verificiranim Partnerjem, ki so s Krožnikom v pogodbenem odnosu.

Pogoj za uporabo Platforme je delujoča internetna povezava.

2.2 Kreiranje računa

Za uporabo Platforme mora Partner najprej kreirati uporabniški račun. Račun se kreira z elektronskim naslovom in geslom ter potrdi s klikom na povezavo poslano naveden na elektronski naslov.

2.3 Verifikacija

Partner je polno verificiran, ko je verificiran s strani Krožnika in s strani ponudnika plačilnih storitev. Polna funkcionalnost Platforme je Partnerjem omogočena šele po polni verifikaciji.

Po kreiranju uporabniškega računa bo zaradi preverbe podatkov in zaradi preprečevanja zlorab, Krožnik kontaktiral Partnerja na naveden elektronski naslov in/ali telefonsko številko ter se s Partnerjem v posebni pogodbi dogovoril glede individualnih pravic in obveznosti pogodbenega odnosa. S tem postane Partner delno verificiran.

Po verifikaciji s strani Krožnika, se v Platformi pojavi gumb za verifikacijo s strani ponudnika plačilnih storitev. Po kliku na gumb bo Partner preusmerjen na spletno stran ponudnika plačilnih storitev. Partner izpolniti vsa potrebna polja. Ponudnik plačilnih storitev nato sporoči Krožniku, da je Partnerja verificiral. S tem postane Partner polno verificiran.

Ponudnik plačilnih storitev lahko kadarkoli zahteva, da Partner zagotovi dodatne informacije. V takem primeru Partner izgubi status polno verificiranega do trenutka posredovanja zahtevanih informacij.

Partner jamči za točnost in popolnost posredovanih podatkov.

2.4 Kreiranje Poslovalnice

Ko je Partner delno verificiran mora ustvariti vsaj svojo eno Poslovalnico (v nadaljevanju: Poslovalnica), zagotoviti obvezne podatke o Poslovalnici, določiti časovno okno prevzema Vrečk v Poslovalnici, podatek kdaj je Poslovalnica odprta in dodati osebe, ki lahko upravljajo s podatki Poslovalnice v Platformi.

Partner dovoljuje, da Krožnik za namene prikaza lokacije Poslovalnice v Platformi iz posredovanega naslova izračunala koordinate Poslovalnice.

Poslovalnico in ponujene Vrečke je možno kadarkoli umakniti iz prikaza v Platformi.

2.5 Ponudba

Krožnik preko Platforme posreduje pri nakupu in prodaji Izdelkov v Vrečki med Uporabnikom in Partnerjem.

Da postanejo ponujeni Izdelki v Vrečki vidni Uporabnikom, mora Partner kreirati Vrečko v sekciji »Inventar«, določiti njeno kategorijo (kot na primer pekovski Izdelki, mešani Izdelki, mlečni Izdelki), jo opisati (podatek o tem kaj lahko Vrečka vsebuje), navesti prvotno ceno in višino popusta glede na prvotno ceno. Znižana cena vseh Izdelkov v Vrečki mora znašati vsaj 50 % prvotne cene in ne sme biti nižja od 5,00 EUR.

Uporabniku se v Platformi privzeto prikaže seznam poslovalnic Partnerjev po naključnem vrstnem redu. Uporabnik lahko uporabi iskalnik za poimensko iskanje Poslovalnic v Platformi. Platforma omogoča prikaz interaktivnega zemljevida, ki prikazuje lokacije vseh Poslovalnic. V primeru, da Uporabnik dovoli dostop do svoje lokacije, pa se Poslovalnice lahko prikažejo razvrščene po oddaljenosti.

Uporabniku se ponujeni Izdelki v Vrečki izbranega Partnerja prikažejo po različnih kategorijah pri čemer Uporabniku ni v naprej znano kateri Izdelki točno se nahajajo v posamezni Vrečki. Uporabniku tudi ni v naprej znano koliko posameznih Izdelkov se nahaja v Vrečki. Partner lahko preko opisa bolj natančno določi vrsto in količino Izdelkov v posamezni Vrečki.

Ponudba Vrečk, ki je prikazana Uporabniku prek Platforme se lahko razlikuje od dejanskih zalog Izdelkov pri Ponudniku in kot taka ni zavezujoča. Ponudba Vrečk, ki je prikazana Uporabniku je le povabilo Uporabniku k opravi rezervacije.

Ponudba alkoholnih in tobačnih Izdelkov ni dovoljena.

Partner mora Uporabnikom ponuditi izključno užitno hrano, ki ustreza vsem zakonskim standardom za varno hrano. Čeprav je hrana pred iztekom roka, ne sme kazati znakov plesni, gnitja ali drugih znakov pokvarjene hrane.

2.6 Informacije o Izdelkih v Vrečki

Uporabniku so na Platformi dostopne informacije o vrsti Izdelkov v Vrečki, ki jih zagotovi Partner. Te informacije so informativne narave in so namenjene temu, da Uporabniku omogočijo oceno Izdelkov v Vrečki pred rezervacijo. Izdelki v Vrečki lahko vsebujejo katerekoli alergene.

Če ima Uporabnik kakršenkoli dvom ali vprašanje o morebitnih o alergijah, sestavinah ali drugih informacijah o Izdelkih, se mora Uporabnik obrniti na Partnerja neposredno pred rezervacijo.

Dolžnost zagotoviti obvezne informacije o Izdelkih v Vrečki (kot na primer alergeni, sestavine) in njihovi pravilnosti je izključno na strani Partnerja, zato Krožnik ne prevzema nobene odgovornosti za posredovane informacije glede Izdelkov v Vrečki. Partner zagotovi Uporabniku obvezne informacije o Izdelkih v Vrečki (kot na primer alergeni, sestavine) ob prevzemu Vrečke v Poslovalnici.

Vse Izdelke kupljene prek Platforme, mora Uporabnik porabiti takoj po prevzemu in/ali v skladu z etiketo izdelka ali navodili Partnerja.

2.7 Rezervacija

Registrirani Uporabniki lahko opravijo rezervacijo in nakup Izdelkov v Vrečki samo v Mobilni aplikaciji in le znotraj dovoljenega časovnega okna za rezervacijo in nakup, ki je Uporabniku vidno v Mobilni aplikaciji.

Rezervacija je veljavna 15 minut od oddaje zadnje Vrečke v »košarico«. Če v roku 15 minut od oddaje zadnje Vrečke v »košarico« rezervacija ni oddana in plačilo uspešno izvedeno, se rezervacija razveljavi.

2.8 Nakup in plačilo

Uporabnik mora hkrati po potrditvi rezerviranih Izdelkov v Vrečki (v nadaljevanju: Oddano naročilo) izvesti plačilo.

Plačilo Izdelkov v Vrečki se prek ponudnika plačilnih storitev izvrši v imenu Partnerja. Uporabnik lahko plača z debetnimi in kreditnimi karticami različnih ponudnikov ter z drugimi načini plačila, ki so na voljo na Platformi.

Po Oddanem naročilu in uspešno izvedenim plačilom se šteje, da je pogodba med Uporabnikom in Partnerjem sklenjena oziroma zavezujoča.

Po Oddanem naročilu in uspešno izvedenim plačilom, niti Uporabnik niti Partner ne moreta več odstopiti od pogodbe oziroma preklicati Oddanega naročila. Prav tako Uporabnik nima pravice vrniti kupljenih Izdelkov v Vrečki, saj so Izdelki v Vrečki blago, ki je hitro pokvarljivo oziroma mu hitro preteče rok uporabe.

Po Oddanem naročilu in uspešno izvedenim plačilom, dobi Uporabnik na svoj elektronski naslov obvestilo za prevzem Oddanega naročila. V obvestilu so navedene informacije o kupljenih Izdelkih v Vrečki in ceni, lokaciji Poslovalnice kjer se opravi prevzem, časovno okno prevzema in kontaktni podatki Partnerja.

Vse cene morajo biti navedene v EUR in vsebovati DDV.

2.9 Prevzem

Partner določi, ali je prevzem Vrečke v Poslovalnici možen le na dan rezervacije in/ali naslednji dan po rezervaciji. Informacije o časovnem oknu prevzema bodo Uporabniku vidne v Mobilni aplikaciji.

Za namen prevzema Vrečke v Poslovalnici, mora Uporabnik v Mobilni aplikaciji v okviru posameznega naročila pritisniti na gumb »Prevzemi«, ki se nahaja v orodni vrstici v sekciji »Naročila«. Po pritisku na gumb »Prevzemi« se Uporabniku pokaže koda za prevzem, Vrečka pa se šteje za prevzeto.

Uporabnik mora kodo za prevzem v Poslovalnici pokazati pooblaščeni osebi Partnerja, ki nato Uporabniku izroči Vrečko in račun.

Partner lahko smatra kodo v Mobilni aplikaciji, ki jo Uporabnik pokaže pooblaščeni osebi Partnerja kot verodostojen vir. Partner v sekciji »nadzorna plošča« poišče posamezno naročilo in preveri njegovo skladnost preko kode za prevzem. Po vpisu kode se prikaže podrobni opis naročila.

Uporabnik mora prevzeti Vrečko v Poslovalnici pravočasno in v časovnem oknu, ki ga določi Partner. Če Uporabnik Oddanega naročila ne prevzame v danem roku, ima Partner pravico z Izdelki ravnati po njegovem mnenju. Če Partner ne določi drugače, Uporabnik ni upravičen do vračila denarja za Oddano naročilo, ki ni bilo pravočasno prevzeto, Izdelki v Vrečki pa Uporabniku niso več na voljo.

Dolžnost Uporabnika je, da preveri ali Vrečka ustreza Oddanemu naročilu. Če Vrečka ne ustreza Oddanemu naročilu ali če Partner Uporabniku Vrečke ne izroči, mora Uporabnik Partnerja na to opozoriti. Če Uporabnik in Partner ne rešita zahtevka, mora Uporabnik svoj zahtevek z obrazložitvijo posredovati v reševanje Krožniku najkasneje v roku 7 dni.

Uporabnik in Partner nimata pravice preklicati naročila.

3. Posredovanje zahtevkov in vprašanj

Uporabnik lahko posreduje svoje zahtevke (vključno s pravico do pritožbe) in vprašanja pisno na naslov Krožnik, d.o.o., Cesta na Belo 14, Kokrica, 4000 Kranj ali na elektronski naslov [email protected]. Krožnik bo Uporabniku odgovoril v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v 30 dneh po prejemu zahtevka oziroma vprašanja.

Krožnik bo posredoval v obravnavo Partnerju na dogovorjen naslov zahtevke Uporabnikov glede zadev za katere je odgovoren Partner (kot na primer pakiranje, označevanje, priprava, kvaliteta, sestavine, alergeni Izdelkov), zahtevke glede (ne)izpolnitve pogodbenega razmerja med Partnerjem in Uporabnikom; zahtevke glede netočnih informacij in drugih elementov (v nadaljevanju: Vsebine) povezanih spletnih mest in Vsebin, ki jih na Platformo posredujejo Partnerji; ter druge zahtevke, ki zadevajo Partnerja.

4. Obveznosti Partnerja

Partner je dolžan za namen uporabe Platforme in Storitev zagotoviti točne podatke. V primeru sprememb obveznih podatkov, je dolžan le-te spremeniti v Platformi.

Partner mora Uporabniku zagotoviti vse obvezne informacije o Izdelkih v Vrečki (kot na primer pakiranje, označevanje, priprava, kvaliteta, sestavine, alergeni Izdelkov).

Partner je dolžan skrbno varovati gesla in druge informacije za dostop do Platforme in jih ne sme posredovati tretjim osebam brez predhodnega pisnega soglasja Krožnika.

Partner ne sme uporabljati Platforme in Storitev za škodljive, zlonamerne, goljufive in/ali nezakonite namene in/ali za kakršnekoli druge namene, ki niso v skladu z namenom Platforme in Storitev.

Krožnik ima v takem primeru pravico kadarkoli onemogočiti dostop do Platforme in uporabe Storitev.

Partner dovoljuje Krožniku in Uporabnikom objaviti povratne informacije o Partnerju na Platformi, tako pozitivne kot negativne.

Partner jamči, da je izključno odgovoren za skladnost z vsemi veljavnimi zakoni in drugimi predpisi, ki zadevajo njegovo poslovanje in/ali uporabo Platforme (kot na primer področje davkov, računovodstva, obveznega poročanja, varstva potrošnikov itd.) ter za pogodbeno razmerje med Uporabnikom in Partnerjem.

Partner je kot neodvisen upravljavec osebnih podatkov dolžan spoštovati veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

5. Omejitev odgovornosti

Krožnik ni odgovoren za nobeno škodo, ki bi izhajala ali bila povezana:

  • z zadevami za katere je odgovoren Partner (kot na primer pakiranje, označevanje, priprava, kvaliteta, sestavine, alergeni Izdelkov);
  • z (ne)izpolnitvijo pogodbenega razmerja med Partnerjem in Uporabnikom;
  • z nezmožnostjo uporabe Platforme, ki ni posledica ravnanj Krožnika;
  • s poškodbami naprav in opreme, ki so posledica različnih programskih virusov;
  • z rezervacijami Izdelkov s strani Uporabnika, ki bi jih le-ta opravil na podlagi napačnih ali zlonamernih podatkov;
  • z netočnostjo Vsebin povezanih spletnih mest in Vsebin, ki jih na platformo posredujejo Uporabniki in Partnerji;
  • s pomanjkljivo izvedbo, zamudo pri izvedbi ali neizvedeno Storitev, če je to posledica okoliščin na katere Krožnik nima vpliva;
  • z okoliščino, da Partner ne bi bil verificiran s strani Krožnika in/ali s strani ponudnika plačilnih storitev.

Partner uporablja Platformo na lastno odgovornost.

Navedene določbe ne vplivajo na pravice, ki jih ima Uporabnik na podlagi veljavnega zakona o varstvu potrošnikov.

Krožnik si zaradi posodobitev ali varnostnih razlogov pridržuje pravico, da spremeni ali začasno prekine delovanje Platforme brez odgovornosti za škodo, ki bi s tem nastala Partnerju. O nameravani spremembi ali začasni prekinitvi bo Partner obveščen v naprej. Krožnik si bo prizadeval, da bo spremembe ali začasne prekinitve izvedel v najkrajšem možnem času in izven poslovalnega časa Partnerja.

Če v teh Splošnih pogojih ni izrecno določeno drugače, krijeta Krožnik in Partner vsak svoje stroške v povezavi s Platformo in/ali Splošnimi pogoji.

Krožnik ni odgovoren za nobeno škodo v povezavi s Platformo in/ali Splošnimi pogoji, če mu Partner ne posreduje pisnega obvestila o kršitvi in priložnost za odpravo kršitve v roku 15 dni od prejema takšnega obvestila.

Krožnik in Partner sta neodvisna subjekta, ki razen pogodbenega odnosa glede uporabe Platforme in posredovanja pri nakupu in prodaji Izdelkov v Vrečki, ne ustvarjata partnerstva, skupnega podjetja ali drugega podobnega odnosa.

6. Vsebine Uporabnikov in Partnerjev

Uporabniki in Partnerji imajo možnost posredovanja Vsebin na Platformo (kot na primer informacije o Izdelku, slikovno gradivo, višina popusta, komentarji). Ker so te Vsebine last Uporabnikov in Partnerjev, Krožnik ne prevzema odgovornosti za nobeno škodo povezano s tako Vsebino.

Uporabniki in Partnerji morajo pri posredovanju Vsebin na Platformo spoštovati relevantno zakonodajo s področja pravic intelektualne lastnine, načelo zaupnosti, ne smejo objavljati žaljivih in lažnih vsebin ali vsebin, ki spodbujajo nasilje in diskriminacijo. Krožnik ima pravico kadarkoli odstraniti take Vsebine in/ali onemogočiti dostop do Platforme in uporabe Storitev.

Partner dovoljuje Krožniku uporabo njegovih Vsebin, ki so posredovane na Platformo, za namen trženja. Krožnik ima pravico do prikazovanja oglasov in drugih informacij na Platformi po lastni presoji.

7. Avtorske pravice

Krožnik si pridržuje vse avtorske pravice Platforme. Znamka in logotip Krožnik ter Platforma je blagovna znamka Krožnika.

V obdobju poslovnega sodelovanja Krožnik dovoljuje Partnerju uporabo znamke in logotipa Krožnik v poslovne namene. Partner ne sme spreminjati označb avtorskih pravic in drugih pravic ter zlorabljati Platforme na primer z avtomatiziranim sistematičnim pregledovanjem informacij ali drugih elementov Platforme.

V obdobju poslovnega sodelovanja Partner dovoljuje Krožniku uporabo znamke in logotipa Partnerja v poslovne namene. Krožnik ne sme spreminjati označb avtorskih pravic in drugih pravic Partnerja.

8. Višja sila

V obdobju poslovnega sodelovanja Partner dovoljuje Krožniku uporabo znamke in logotipa Partnerja v poslovne namene. Krožnik ne sme spreminjati označb avtorskih pravic in drugih pravic Partnerja.

9. Zaupnost informacij

Krožnik in Partner sta dolžna informacije drugega obravnavati kot zaupne informacije. Krožnik in Partner se zavezujeta, da zaupnih informacij ne bosta kopirala ali jih uporabljala za kakršenkoli drug namen kakor za uporabo Platforme in Storitve ter, da zaupnih informacij ne bosta razkrila tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja drugega. To ne velja za primere, ko je razkritje informacij obvezno po zakonu ali z upravno ali sodno odločbo.

Krožnik in Partner sta dolžna zgotoviti, da bodo osebe vključene v njun delovni proces in/ali podizvajalci zavezani k varovanju zaupnih informacij.

10. Končne določbe

10.1 Prenehanje veljavnosti

Splošni pogoji so za Partnerja zavezujoči dokler ne izbriše svojega računa na Platformi ali dokler Krožnik Partnerju ne onemogoči dostopa do Platforme. Svoj račun na Platformi lahko Partner izbriše v skladu s posebej dogovorjenim odpovednim rokom in tako preneha uporabljati Storitve.

10.2 Spremembe in veljavnost Splošnih pogojev

Krožnik si pridržuje pravico do občasnih sprememb Splošnih pogojev, ki pričnejo veljati z dnem objave na Platformi.

Partner bo o nameravanih spremembah Splošnih pogojev obveščen preden ti začnejo veljati. Šteje se, da Partner soglaša s spremembami, če spremembam ne ugovarja do nastopa veljavnosti spremenjenih Splošnih pogojev.

Za izvedbo rezervacije in nakupa Izdelkov v Vrečki ter glede uporabe Platforme veljajo Splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje rezervacije s strani Uporabnika.

Če katerikoli del Splošnih pogojev postane neveljaven, nezakonit ali neizvršljiv se bo ta del tolmačil, kot da ni del Splošni pogojev, neveljavnost, nezakonitost ali neizvršljivost pa ne bo vplivala na noben drug del Splošnih pogojev.

10.3 Reševanje sporov

Za reševanje sporov, ki bi nastali v povezavi s Platformo in/ali Splošnimi pogoji je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju.

Za opravljanje Storitev in tolmačenje Splošnih pogojev se uporablja pravo Republike Slovenije.

Ti Splošni pogoji veljajo od 20.10.2023 dalje.

Krožnik, d.o.o.